• Strony

  • Reklamy

Z próbek pobranego powietrza wyizolowano 16 gatunków bakterii

Z próbek pobranego powietrza wyizolowano 16 gatunków bakterii + 1 szczep oznaczono do rodzaju, 7 gatunków promieniowców oraz 14 gatunków grzybów mikroskopowych + 1 szczep oznaczono do rodzaju.
Na podstawie przeprowadzonych badań jakościowych dotyczących składu gatunkowego drobnoustrojów w powietrzu atmosferycznym wynika, że wśród wyizolowanych gatunków zdecydowana większość to saprofity. Jednocześnie stwierdzono występowanie gatunków drobnoustrojów potencjalnie chorobotwórczych i grzybów toksynotwórczych oraz mikroorganizmów powodujących powstawanie alergii (m.in. wszystkie wyizolowane promieniowce).

Reklamy

lista klasyfikacyjna obejmuje 623 czynniki

Liczba poznanych dotąd czynników biologicznych powodujących zagrożenia zawodowe jest znaczna i z każdym rokiem ulega poszerzeniu. Opracowana w Instytucie
Medycyny Wsi lista klasyfikacyjna obejmuje 623 czynniki, w tym: 6 prionów, 132 wirusy, 181 bakterii, 74 grzyby, 83 pasożyty, 78 czynników roślinnych o działaniu alergizującym i/lub toksycznym oraz 69 czynników zwierzęcych o działaniu alergizującym i/lub toksycznym. Wśród tych czynników na szczególną uwagę zasługują wirusy i bakterie.

Grupa 1 zagrożenia
Czynniki, przez które wywołanie chorób u ludzi jest mało prawdopodobne.
Grupa 2 zagrożenia
Czynniki, które mogą wywoływać choroby u ludzi, mogą być niebezpieczne dla pracowników, ale rozprzestrzenienie ich w populacji ludzkiej jest mało prawdopodobne. Zazwyczaj istnieją w stosunku do nich skuteczne metody profilaktyki lub leczenia.
Grupa 3 zagrożenia
Czynniki, które mogą wywoływać u ludzi ciężkie choroby, są niebezpieczne dla pracowników, a rozprzestrzenienie ich w populacji ludzkiej jest bardzo prawdopodobne. Zazwyczaj istnieją w stosunku do nich skuteczne metody profilaktyki lub leczenia.
Grupa 4 zagrożenia
Czynniki, które wywołują u ludzi ciężkie choroby, są niebezpieczne dla pracowników, a rozprzestrzenienie czynników w populacji ludzkiej jest bardzo prawdopodobne. Zazwyczaj nie istnieją w stosunku do nich skuteczne metody profilaktyki lub leczenia.
Zespół wirusów LCM-LASV
Wirus gorączki Lassa

nie stwierdzono gatunków chorobotwórczych, Streptomyces albus

nie stwierdzono gatunków chorobotwórczych, lecz wielu autorów zwraca szczególną uwagę na ich występowanie w powietrzu środowiska pracy jako wskaźnika jego zanieczyszczenia z uwagi na powodowane przez nie schorzenia alergiczne i stany zapalne. Istnieją dowody (potwierdzone m. in. testami skórnymi punktowymi i na obecność precypityn), że inhalacja Streptomyces albus może wywoływać ostrą chorobę płuc i reakcje alergiczne (Dutkiewicz i wsp. 1989, Marcinowska i wsp. 1998, Mordarska i wsp. 1999). Bakterie (pałeczki warunkowo beztlenowe Gram-ujemne) Enterobacter cloacae, Bakterie (ziarniaki Gram-dodatnie) Staphylococcus saprophytics, Bakterie (tlenowe laseczki przetrwalnikujące) Bacillus badius,Grzyby (grzyby niedoskonałe) Aspergillus niger, Fusarium culmorum, fréquentons, Pénicillium oxalicum, Pénicillium sp., Rhizopus nigricans, Zygorrhynchus moelleri

Biologiczne czynniki zagrożeń zawodowych

Biologiczne czynniki zagrożeń zawodowych, określane także jako „biologiczne szkodliwości zawodowe” są to takie żywe organizmy i wytwarzane przez nie substancje, które występując w środowisku pracy wywierają szkodliwy wpływ na organizm ludzki i mogą być przyczyną chorób pochodzenia zawodowego. Obejmują one nie tylko mikroorganizmy wywołujące choroby zakaźne i inwazyjne, ale również liczne alergeny i toksyny, które mogą być wytwarzane przez mikroorganizmy, rośliny i zwierzęta. Znaczenie czynników biologicznych dla zdrowia ludzi pracujących zostało w pełni docenione dopiero w ostatnim ćwierćwieczu, głównie w związku z burzliwym rozwojem immunologii i biologii molekularnej, który pozwolił na wykazanie przyczynowej roli tych czynników w wielu chorobach pochodzenia zawodowego. Dowodem stale wzrastającego zainteresowania czynnikami biologicznymi było wydanie przez Unię Europejską (UE) w roku 1990 Dyrektywy 90/679/EEC nakładającą na państwa członkowskie obowiązek podjęcia działań chroniących pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie szkodliwych czynników biologicznych w miejscu pracy. W roku 2000 ukazała się nowa edycja tej Dyrektywy (2000/54/EC), która obowiązuje obecnie w krajach UE i w ramach procesu integracyjnego została obecnie wdrożona do prawa polskiego.

Ruszam z tym blogiem aby przybliżyć Państwu temat zagrożeń biologicznych

Ruszam z tym blogiem aby przybliżyć Państwu temat zagrożeń biologicznych na oczyszczalniach ścieków w firmach komunalnych. Wiem że to wąska tematyka ale dla zainteresowanych może stanowić niezłe kompenduim wiedzy.
Postaram się w ciągu kilku najbliższych dni opisać i przedstawić ten temat szczegółowo
W moim opracowaniu będę korzystał z następującej literatury:

1. Barabasz W., Jaśkowska M., Kultys H., Flak K.(2001): Składowiska odpadów a bioróżnorodność mikroorganizmów w powietrzu atmosferycznym aglomeracji krakowskiej. [W]: Przemiany Środowiska Naturalnego a Ekorozwój, Wydawnictwo TBPS Geosfera, Kraków, 155- 170.
2. Barabasz W., Marcinowska K., Bis H., Chmiel M., Galus A., Paśmionka I., Grzyb J., Fraczek K., Opalińska-Piskorz J., Pawlak K., Flakowa K., Kornaś G., Kultys H., Król T.: Mikrobiologiczne skażenie powietrza atmosferycznego wokół wysypiska odpadów komunalnych w Baryczy k/Krakowa, /w/ Air Protection in Theory & Application. PAN, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska, Prace i Studia, 48, III, 145-157, 1998
3. Biesiada M. (2000): Skutki zdrowotne oddziaływania składowisk odpadów komunalnych -wyzwanie dla przyszłości. [W]: Środowisko a Zdrowie – 2000,VI Ogólnopolska Sesja Popularnonaukowa, Częstochowa, 76 – 91.
4. Bogacka E., Matkowski K. (2001): Wpływ grzybów na zdrowie ludzi. Mikol. Lek. 8, 175 — 178.
5. Borowski S. (2001): Rola wysypisk odpadów komunalnych i oczyszczalni ścieków w kształtowaniu bioaerozolu powietrza atmosferycznego. [W]: Rozkład i Korozja Mikrobiologiczna Materiałów Technicznych, Materiały konferencyjne, Łódź, 142 – 147.
6. Cvetnic Z., Pepeljnjak S. (1997): Distribution and mycotoxin-producing ability of some fungal isolates from the air. Atmospheric Environment, 31, 491 – 495.
7. Czynniki Biologiczne w Gospodarce Ściekami. Twinning Project Occupational Health and Safety Regarding Biological Agents at Work. Czerwiec, 2005
8. Czynniki biologiczne. Europejska Agencja Bezpieczeństwa i zdrowia w Pracy. ISSN 1681-2123.
9. Di Giorgio C, Krempff A., Guiraud H., Binder P., Tiretf C, Dumenil G. (1996): Atmospheric pollution by airborne microorganisms in the city of Marseilles. Atmospheric Environment, 30, 1, 155- 160.
10. Dutkiewicz J, Umiński J, Lotach H: Klasyfikacja biologicznych szkodliwości zawodowych. Prace CIOP 1981, 31, 291-305
11. Dutkiewicz J., Jabłoński L., 1989, Biologiczne szkodliwości zawodowe, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1989
12. Dutkiewicz J.Górny R. (2002): Biologiczne czynniki szkodliwe dla zdrowia- klasyfikacja i kryteria oceny narażenia. Medycyna Pracy, 53, 29 – 39.
13. Filipowska Z., Janczukowicz W., Krzemieniewski M., Pesta J., (1999): Zanieczyszczenie mikrobiologiczne powietrza w otoczeniu oczyszczalni ścieków z komorami osadu czynnego, napowietrzanymi rotorami o osi poziomej. Eksploatacja oczyszczalni ścieków, 1999, 315- 342.
14. Kalisz L., Sałbut J., Kaźmierczuk M., (1996): Ocena oddziaływania obiektów komunalnych na mikrobiologiczną jakość powietrza oraz rozprzestrzenianie się odorów. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 9, 125-142.
15. Kaźmierczuk M., Kalisz L., (1999): Bioaerozole w oczyszczalniach ścieków miejskich, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, nr 17, 121 – 136,
Technorati Profile

zagrożenia biologiczne

Jeszcze do niedawna głównym przedmiotem zainteresowania osób zajmujących się zawodowo ochroną zdrowia ludzi pracujących były czynniki fizyczne (hałas, wibracja, pył azbestowy) i chemiczne (toksyczne substancje lotne, pestycydy). Jakby niepostrzeżenie, na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza pojawił się w medycynie oraz w bezpieczeństwie i higienie pracy nowy problem – czynników biologicznych. Okazuje się, że w niektórych dużych grupach zawodowych większość chorób orzekanych w naszym kraju jako zawodowe wywoływanych jest przez te właśnie czynniki – działające zakaźnie, alergicznie lub immunotoksycznie.